Bác sĩ Trương Thanh Hoàng

Y học cổ truyền · Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Trương Thanh Hoàng theo học và tốt nghiệp tại trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh ngành Y học cổ truyền. Trong quá trình học đã tham gia nhiều lĩnh vực trong Y học cổ truyền đặc biệt là chuyên ngành Da liễu thẩm mỹ. Ngoài ra còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện và đạt được những thành công nhất định. Hiện tại, bác sĩ sắp hoàn thành bậc học Thạc sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền tại trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

  • Bác sĩ Y học cổ truyền

    Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM

  • Bác sĩ thực tập

    Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng